20 Haziran 2015 Cumartesi


11-12. Kendilerine "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın." denildiği zaman "Biz ancak ıslah edicileriz." derler. Dikkat ediniz! Onlar muhakkak bozguncula­rın ta kendileridir de durumlarının şuurunda değillerdir.Ayetlerin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Âyette zikredilen "Onlar"dan maksat, Abdullah b. Abbas. Abdullah b. Mes'ud ve diğer bir kısım sahabilere göre "Münafıklar"dır. Yapmamaları iste­nen "Bozgunculuk" ise "İnkarcılıkları ve günah işlemeleridir."

Selman-ı Fârisî'den nakledilen başka bir rivayete göre ise "Onlar"dan maksat, o döneme kadar henüz dünyaya gelmemiş olan insanlardır. [32]

2- Taberi, "Onlar"dan maksadın. Rasulullah’ın döneminde bulunan münafıklar ve onlardan sonra gelip aynı sıfatı taşıyan bütün münafıklar olduğunu söyle­menin daha evla olacağını zikretmiş ve özetle şunları söylemiştir.

"Selman-ı Farisî, bu görüşüyle Rasulullah döneminde bulunan daha sonra da ölüp giden münafıkları değil Selman’ın yaşadığı dönemlerde henüz ortaya çıkmamış olan ve çıkmaları beklenen kimseleri kastetmiş olabilir. Bizim, diğer görüşü tercih etmemizin sebebi, bu hususta müfessirlerin ittifak etmeleridir."[33]

kaynak
[32] İbn Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Beyân, 1/97.
[33] İbn Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Beyân, 1/97.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...